Witamy na stronie internetowej Szpitala Powiatowego w Radomsku
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁÓDZKIEM OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

baner

 

Od 1 października nocnej pomocy udzielą poradnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zorganizowane przez szpitale, które są w sieci szpitali. Będą udzielać pomocy - tak jak dotąd - od poniedziałku do piątku w godz. 18-8 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy. W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent, bez względu na miejsce zamieszkania, może skorzystać z pomocy w każdej poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tam, gdzie ma najbliżej. Jeśli konieczna jest wizyta domowa lekarza lub pielęgniarki można ją umówić telefonicznie. Taką wizytę można umówić tylko w poradni nocnej pomocy znajdującej się na obszarze, w którym przebywamy lub mieszkamy w uzasadnionych medycznie przypadkach. Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia. Na terenie powiatu radomszczańskiego zadanie to będzie realizowane tak jak dotychczas przez Szpital Powiatowy w Radomsku. 

Fundusze Unijne

 

Szpital Powiatowy w Radomsku realizuje projekt pn.

 

„Nowy sprzęt medyczny to lepsza jakość i kompleksowość świadczonych usług
w Szpitalu Powiatowym w Radomsku”


umowa o dofinansowanie nr WND-RPLD.07.02.00-10-0009/17 z dn. 28.06.2017r., w ramach Osi priorytetowej VII – Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakość usług zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby regionalnej polityki zdrowotnej, poprzez inwestycję w wyposażenie niezbędne do świadczenia usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku.


Projekt będzie realizowany od 01.10.2017r. roku do 31.09.2018 roku.

 

Wartość całkowita projektu: 8 437 318,70 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 8 437 318,70 PLN

Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 6 243 615,84 PLN

 

Fundusze Unijne


 

kleszczow


Gmina Kleszczów przekazała środki finansowe dla Szpitala Powiatowego w Radomsku na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

 

 

 

Szpital Powiatowy w Radomsku dokonał zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego w postaci:

 • kardiomonitora
 • łóżka intensywnej opieki medycznej
 • pomp infuzyjnych – 6 sztuk.

Na ten cel Szpital otrzymał dotację celową w wysokości 110.000 zł z budżetu Gminy Kleszczów. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 148 645,80 zł, z czego 38 645,80 zł to środki wydatkowane przez naszą placówkę.

Dzięki wsparciu Gminy Kleszczów możliwe było utworzenie jednego stanowiska intensywnej terapii oraz wyposażenie go w niezbędny sprzęt medyczny, warunkujący stabilizację funkcji życiowych u pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii a także zakup nowej aparatury medycznej umożliwił zachowanie stabilności miejsc intensywnej terapii w południowej części województwa łódzkiego. Dotacja pieniężna z Gminy Kleszczów przyczyniło się także do podniesienia poziomu bezpieczeństwa publicznego oraz zdrowotnego społeczeństwa na szczeblu lokalnym – miasto Radomsko, jak również regionalnym i wojewódzkim (rocznie
w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii leczonych jest ponad 130 pacjentów). Ponadto szpital poprzez zakup sprzętu medycznego poprawił standard oferowanych usług medycznych a także poprawił warunki bytowe pacjentów korzystających z usług szpitala.

 
Certyfikat dla Szpitala: ISO/IEC 27001:2013

client logo ISO 27001W dniach 18-21 lutego 2017 roku., w Szpitalu Powiatowym w Radomsku odbył się audyt certyfikacyjny, zgodny z normą bezpieczeństwa ISO/IEC 27001:2013 – system zarządzania bezpieczeństwem informacji. Audyt przeprowadzony został przez jednostkę certyfikującą LL-C (Certification) z siedzibą w Pradze, która pozytywnie oceniła spełnienie przez szpital wymagań normy ISO oraz zarekomendowała naszą placówkę do uzyskania w/w certyfikatu. Zdobycie certyfikatu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, podkreśla zaangażowanie naszego podmiotu leczniczego w ochronę informacji i daje pewność, że wszystkie dane, które są przetwarzane w szpitalu są właściwie chronione. Wizytujący nasz szpital zespół audytorów poddał wnikliwej ocenie świadomość bezpieczeństwa danych osobowych i informacji wśród pracowników jednostek organizacyjnych szpitala i współpracowników naszej jednostki. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001:2013 zawiera szereg wymagań umożliwiających ustanowienie, wdrożenie, utrzymanie oraz doskonalenie wewnętrznej polityki i procedur związanych z zarządzaniem informacjami i innymi aktywami informacyjnymi. Skuteczny system zarządzania i zastosowanie zabezpieczeń przed nieuprawnionym dostępem, użyciem, modyfikacją lub utratą danych gwarantuje stabilizację funkcjonowania i rozwój działalności naszej organizacji. Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w naszej placówce pozwoliło na osiągnięcie szeregu korzyści w tym najistotniejsze to : usprawnienie zarządzania informacją i infrastrukturą IT, ustanowienie jednolitych reguł dotyczących bezpieczeństwa informacji, sklasyfikowane i zinwentaryzowane aktywów, przejrzyste procedury postępowania w przypadku zaistnienia incydentu bezpieczeństwa, ochrona pracowników przed nieświadomym naruszeniem bezpieczeństwa, obniżenie ryzyka utraty informacji, poprzez skuteczne inwestycje podparte analizą ryzyka. Posiadanie w/w certyfikatu nie tylko zwiększa prestiż placówki medycznej oraz jej konkurencyjność na rynku usług medycznych ale również stanowi istotny element rankingujący w postępowaniach konkursowych realizowanych przez NFZ.

 
Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych Szpitala Powiatowego w Radomsku na rok 2017, których wartość przekracza 30 000 EURO.

pobierz

 
Szpital Powiatowy w Radomsku uzyskał certyfikat PN-EN-15224 : 2013- system zarządzania jakością w sektorze ochrony zdrowia

W dniach 25-26 stycznia 2017 roku jednostka certyfikująca GCS Quality Sp. z. o. o.
z siedzibą we Wrocławiu przeprowadziła audyt certyfikujący według normy PN-EN 15224:2013 podczas którego dokonano oceny stosowania wymagań normy we wszystkich komórkach organizacyjnych i procesach funkcjonujących w radomszczańskim szpitalu. 

Celem audytu certyfikującego było dostarczenie dowodów sprawnego funkcjonowania wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiska w tym wymagań normy PN-EN 15224:2013 oraz jej ciągłej przydatności w zakresie zdefiniowanym na certyfikacie.

Audytorzy nie stwierdzili żadnych krytycznych niezgodności, które wpływałaby na działalność systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN 15224:2013
i rekomendowali przyznanie certyfikatu Szpitalowi Powiatowemu w Radomsku.

Opublikowana w maju 2013 roku norma PN-EN 15224:2013 „Usługi sektora ochrony zdrowia. Systemy zarzadzania jakością. Wymagania oparte na EN ISO 9001:2008” jest jedynym branżowym standardem dla ochrony zdrowia. Została dostosowana do potrzeb organizacji świadczących usługi medyczne tj: szpitale, zakłady opieki zdrowotnej oraz ośrodki ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, praktyki lekarskie i placówki opieki społecznej.

Przyznana Szpitalowi norma bazuje na wymaganiach ISO 9001:2008, które można wdrożyć w każdej organizacji, niezależnie od branży. Norma ISO 15224:2013 rozszerza ogólne wymagania ISO 9001:2008, koncentruje się na kwestiach związanych ze zdrowiem, takich jak bezpieczeństwo pacjenta i zarządzanie ryzykiem procesów klinicznych. Organizacje działające w ochronie zdrowia, które uzyskały certyfikat na zgodność z wymaganiami normy ISO 15224: 2013 kładą nacisk na zarządzanie jakością i ryzykiem wynikającym z przebiegu procesu leczniczego. Powyższa norma uwidacznia procedury związane ze: zwiększeniem bezpieczeństwa pacjenta, zarządzaniem ryzykiem procesów klinicznych, zmniejszeniem zagrożeń wynikających z wystąpienia zdarzeń niepożądanych. Zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta opiera się w szczególności na dokonywaniu nieustannego nadzoru oraz analizie ryzyka i zagrożeń medycznych, które umożliwiają właściwy przebieg procesu leczniczego.

Wdrożenie wymagań normy EN 15224:2013 pozwala na usprawnienie funkcjonowania placówki medycznej i zwiększenie jej wiarygodności. Posiadanie w/w certyfikatów nie tylko zwiększa prestiż placówki medycznej oraz jej konkurencyjność na rynku usług medycznych ale może również stanowić istotny element rankingujący w postępowaniach konkursowych realizowanych przez NFZ.

Korzyści wynikające z wdrożenia EN 15224:2013

 • poprawa jakości świadczonych usług, dzięki zwiększeniu orientacji na potrzeby
  i oczekiwania klientów (pacjentów),
 • poprawa komunikacji na linii lekarz – pacjent,
 • zwiększenie poziomu jakości świadczeń medycznych i bezpieczeństwa pacjentów,
 • zwiększenie zaufania wśród pacjentów,
 • wzrost skuteczności podejmowanych działań kontrolnych i naprawczych, mających na celu minimalizowanie zdarzeń niepożądanych,
 • ujednolicone i przejrzyste procedury funkcjonowania placówki medycznej,
 • polepszenie wizerunku i pozycji konkurencyjnej placówki medycznej,
 • zgodność działalności z wymaganiami prawnymi i obowiązującymi przepisami organów regulujących.

 


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 5

Ta strona używa technologii "cookie" (ciasteczek). Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce: Polityka prywatności.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.

Unijna Dyrektywa o Ciasteczkach - Informacje