Udostępnianie dokumentacji medycznej Drukuj

Szpital udostępnia dokumentację medyczną:

 1. pacjentowi,
 2. przedstawicielowi ustawowemu pacjenta,
 3. osobie upoważnionej przez pacjenta,
 4. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy dokumentacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości tych świadczeń,
 5. organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań w szczególności kontroli i nadzoru.,
 6. ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuratorom, lekarzom sądowym i  rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,
 7. organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
 8. uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
 9. zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta, w zakresie określonym w przepisach o działalności ubezpieczeniowej,
 10. lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia,
 11. szkole wyższej lub jednostce badawczo – rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez udostępniania danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy,
 12. w przypadku śmierci pacjenta osobie upoważnionej przez niego za życia.

Dokumentacja udostępniana jest:

 • do wglądu w szpitalu,
 • poprzez sporządzanie jej wyciągów odpisów lub kopii,
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda wydania oryginałów tej dokumentacji.

Sprawy związane z udostępnianiem dokumentacji medycznej prowadzi wyznaczony pracownik Sekcji Statystyki i Archiwizacji Dokumentacji Medycznej.
Udostępnienie dokumentacji następuje po uzyskaniu zgody Dyrektora Szpitala.
Udostępnienie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
Za udostępnienie dokumentacji poprzez sporządzenie jej wyciągów odpisów lub kopii szpital pobiera opłatę.


Poprawiony: wtorek, 23 listopada 2010 09:34
 

Ta strona używa technologii "cookie" (ciasteczek). Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce: Polityka prywatności.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.

Unijna Dyrektywa o Ciasteczkach - Informacje