Witamy na stronie internetowej Szpitala Powiatowego w Radomsku

2


 
Oddział Dzienny Chemioterapii - Informacja

Informujemy ,że Oddział Dzienny Chemioterapii będzie nieczynny 31.08.2018 natomiast będzie otwarty 02.09.2018.


 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika Oddziału Dziecięcego z Izbą Przyjęć

Szpital Powiatowy w Radomsku ul. Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Oddziału Dziecięcego z Izbą Przyjęć.

 

1. Wymagane kwalifikacje kandydata -  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. (Dz. U. Nr 151, poz. 896)

 • tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie pediatrii
 • prawo wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej
 • co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie

 2. Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska oraz dokument potwierdzający to prawo wykonywania zawodu,
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (CV)
 • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata
 • informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do naboru,
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

 

Kopie dokumentów, o których mowa powyżej, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę właściwego podmiotu  kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 

Osoby zainteresowane składają oświadczenie, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko.

4. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala są dostępne w siedzibie Szpitala.

5. Składanie ofert – osoby zainteresowane  proszone są o składanie dokumentów na adres: Szpital Powiatowy w Radomsku, 97-500 RADOMSKO ul. Jagiellońska 36, w zamkniętej kopercie z adnotacją „NABÓR  NA STANOWISKO KIEROWNIKA ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO z IZBĄ PRZYJĘĆ” wraz z imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata.


 

Fundusze Unijne

 

Szpital Powiatowy w Radomsku w ramach realizacji projektu pn. „Nowy sprzęt medyczny to lepsza jakość i kompleksowość świadczonych usług
w Szpitalu Powiatowym w Radomsku”,
którego celem jest zwiększenie dostępności i jakość usług zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby regionalnej polityki zdrowotnej, poprzez inwestycję w wyposażenie niezbędne do świadczenia usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku, podpisał właśnie umowy na dostawę sprzętu
o wartości 6 929 015,54 PLN. Aparatura medyczna będzie wdrożona do 19 lipca 2018r. W ramach projektu zakupione zostały:

 

diatermia z przystawką argonową wraz z generatorem ultradźwiękowym, laser chirurgiczny, napęd ortopedyczny, śródoperacyjny neuromonitoring, zestaw bronchoskopowy z torem wizyjnym oraz myjnią, aparat RTG typu ramię C, aparaty do regulacji temperatury ciała, narzędzia chirurgiczne, nóż wodny, stacje komputerowe dedykowane dla CBO, sterylizator plazmowy, stół operacyjno- ortopedyczny wraz z wyposażeniem, zestaw do laparoskopii, histeroskopii i artroskopii, aparat RTG typu kardiologicznego, stół operacyjny z pływającym blatem, tor wizyjny z wyposażeniem oraz zestawem endoskopów oraz urządzeniem do archiwizacji i integracji danych, aparat do znieczulenia odcinkowego, podnośnik dla pacjentów, urządzenie do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego, zestaw do intubacji
z wyposażeniem , analizator parametrów krytycznych, aparat do pomiaru indeksu bispektralnego, aparaty do zabiegów nerkozastępczych i plazmaferezy, monitor hemodynamiczny, kardiomonitor do pracy w warunkach MR, monitor transportowy
z rozbudową centrali, respirator pneumatyczny do pracy w pracowni MR, skaner naczyń żylnych, tor wizyjny urologiczny z oprzyrządowaniem

 

 

Umowa o dofinansowanie nr WND-RPLD.07.02.00-10-0009/17 z dn. 28.06.2017r.,
w ramach Osi priorytetowej VII – Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

Fundusze Unijne


 

Gmina Kleszczów przekazała środki finansowe dla Szpitala Powiatowego
w Radomsku na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii


Szpital Powiatowy w Radomsku dokonał zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego w postaci:

 • monitora do pomiaru hemodynamicznego – 1 szt.

Na ten cel Szpital otrzymał dotację celową w wysokości 50.000 zł z budżetu Gminy Kleszczów. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 52 704,00 zł, z czego 2 704,00 zł to środki wydatkowane przez naszą placówkę.

Dzięki zakupowi nowoczesnego monitora hemodynamicznego PulsioFlex PiCCO - urządzenia do małoinwazyjnych pomiarów hemodynamicznych z modułem rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej, możliwe jest monitorowanie i pomiar funkcji pracy serca. Monitor dostarcza szybkiej informacji na temat pacjenta wykrywając zmiany parametrów hemodynamicznych z każdym uderzeniem serca, co czyni diagnostykę, postawienie diagnozy różnicowej oraz podjęcie decyzji na temat leczenia prostymi, szybkimi oraz wydajnymi. Monitor pozwala wykrywać i monitorować zmiany zachodzące po podaniu leków z każdym uderzeniem serca i konsekwentnie dostosowywać dawkę leków oraz ich rodzaje. Ponadto szpital poprzez zakup sprzętu medycznego poprawił standard oferowanych usług medycznych a także poprawił warunki bytowe pacjentów korzystających z usług szpitala.


gmina-kleszczow

 
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁÓDZKIEM OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

baner

 

Od 1 października nocnej pomocy udzielą poradnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zorganizowane przez szpitale, które są w sieci szpitali. Będą udzielać pomocy - tak jak dotąd - od poniedziałku do piątku w godz. 18-8 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy. W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent, bez względu na miejsce zamieszkania, może skorzystać z pomocy w każdej poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tam, gdzie ma najbliżej. Jeśli konieczna jest wizyta domowa lekarza lub pielęgniarki można ją umówić telefonicznie. Taką wizytę można umówić tylko w poradni nocnej pomocy znajdującej się na obszarze, w którym przebywamy lub mieszkamy w uzasadnionych medycznie przypadkach. Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia. Na terenie powiatu radomszczańskiego zadanie to będzie realizowane tak jak dotychczas przez Szpital Powiatowy w Radomsku. 

Fundusze Unijne

 

Szpital Powiatowy w Radomsku realizuje projekt pn.

 

„Nowy sprzęt medyczny to lepsza jakość i kompleksowość świadczonych usług
w Szpitalu Powiatowym w Radomsku”


umowa o dofinansowanie nr WND-RPLD.07.02.00-10-0009/17 z dn. 28.06.2017r., w ramach Osi priorytetowej VII – Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakość usług zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby regionalnej polityki zdrowotnej, poprzez inwestycję w wyposażenie niezbędne do świadczenia usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku.


Projekt będzie realizowany od 01.10.2017r. roku do 31.09.2018 roku.

 

Wartość całkowita projektu: 8 437 318,70 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 8 437 318,70 PLN

Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 6 243 615,84 PLN

 

Fundusze Unijne


 

kleszczow


Gmina Kleszczów przekazała środki finansowe dla Szpitala Powiatowego w Radomsku na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

 

 

 

Szpital Powiatowy w Radomsku dokonał zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego w postaci:

 • kardiomonitora
 • łóżka intensywnej opieki medycznej
 • pomp infuzyjnych – 6 sztuk.

Na ten cel Szpital otrzymał dotację celową w wysokości 110.000 zł z budżetu Gminy Kleszczów. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 148 645,80 zł, z czego 38 645,80 zł to środki wydatkowane przez naszą placówkę.

Dzięki wsparciu Gminy Kleszczów możliwe było utworzenie jednego stanowiska intensywnej terapii oraz wyposażenie go w niezbędny sprzęt medyczny, warunkujący stabilizację funkcji życiowych u pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii a także zakup nowej aparatury medycznej umożliwił zachowanie stabilności miejsc intensywnej terapii w południowej części województwa łódzkiego. Dotacja pieniężna z Gminy Kleszczów przyczyniło się także do podniesienia poziomu bezpieczeństwa publicznego oraz zdrowotnego społeczeństwa na szczeblu lokalnym – miasto Radomsko, jak również regionalnym i wojewódzkim (rocznie
w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii leczonych jest ponad 130 pacjentów). Ponadto szpital poprzez zakup sprzętu medycznego poprawił standard oferowanych usług medycznych a także poprawił warunki bytowe pacjentów korzystających z usług szpitala.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 4

Ta strona używa technologii "cookie" (ciasteczek). Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce: Polityka prywatności.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.

Unijna Dyrektywa o Ciasteczkach - Informacje